SINDS DE OPRICHTING VAN MICROKREDIET VOOR MOEDERS HEBBEN WIJ VIA LOKALE PARTNERS CA. EUR 120.000 AAN MICROKREDIETEN VERSTREKT AAN BIJNA 5000 VROUWEN VERSPREID DOOR HET LAND IN DE STATEN: ANDHRA PRADESH, KARNATAKA EN WEST-BENGALEN.  

Yanadi

In februari 2013 is Microkrediet voor Moeders gestart met een tweede project bij RAIDS, gericht op de Yanadi-gemeenschap. De Yanadi zijn van oudsher een nomadische stam die in het zuiden van India in dichtbebost gebied leefde. Zij vingen ratten en konijnen en verzamelden honing en andere bosproducten om in hun levensonderhoud te voorzien. Het bosgebied ging achteruit en de Yanadi konden niet langer rondkomen van wat het bos te bieden had. De enige mogelijkheid die ze hadden, was te emigreren naar het platteland en daar op zoek te gaan naar werk en inkomen. Een aantal van hen vestigden zich in het dorp Pothulapalli om daar als plattelandswerkers op het land van plaatselijke landheren te gaan werken.

 

Op dit moment wonen er in Pothulapalli 35 ‘extended’ families, grote families waar naast het voor ons bekende kerngezin, ook schoonmoeder, schoondochter en ongetrouwde dochters en zonen in één gezin wonen. De mannen en vrouwen zijn samen verantwoordelijk voor het gezinsinkomen. Ondanks hun harde werk worden de vrouwen slecht behandeld door hun mannen als gevolg van het kastensysteem.

 

Het is voor hen belangrijk om een alternatieve inkomstenbron te realiseren. Investeringen in een bedrijfje is tot nu toe niet mogelijk geweest, aangezien zij niet terecht kunnen bij reguliere banken voor een lening. Hierdoor zijn deze vrouwen afhankelijk van zogenoemde money lenders, die erg hoge rentes vragen. Dit is niet op te brengen voor deze groep. De noodzaak is daarom hoog om deze vrouwen bij te staan om een structureel beter en meerwaardig leven op te kunnen bouwen. De Yanadi zijn afhankelijk van de plaatselijke landheren voor werk. Ze krijgen erg lage salarissen en hebben geen arbeidsrechten. Vrouwen worden soms ook seksueel uitgebuit.

 

In november 2011 is RAIDS gestart met het ondersteunen van dit dorp. Ze hebben samen met de gemeenschap een 'Early Learning Centre' opgestart om kinderen uit deze gemeenschap onderwijs te kunnen bieden. De vrouwen hebben expertise in het maken van houtskool, het houden van schapen en andere dieren die melk produceren.

Kenmerken

Een belangrijke mijlpaal is als deze vrouwen door onze microkredieten een eigen bedrijf kunnen opzetten en hierdoor onafhankelijk van hun huidige werkzaamheden worden. Investeringen zullen grotendeels gericht zijn op het produceren van en handel in houtskool, het hoeden van schapen en geiten, en 'ram lamb rearing', een in India populaire kosteneffectieve investering. 

 

Dit zal tevens leiden tot een hoger gezinsinkomen en beter toekomstperspectief van het gehele gezin. Hierbij gebruikt onze partner het zogenoemde ABC (Activity-Based-Costing) model om de gemeenschap inzichten te geven in de potentiële uitkomsten van investeringen. In Kadapa District zijn voldoende mogelijkheden om bedrijvigheden op te starten en op te bouwen. Er zijn echter geen (voldoende) financiële middelen beschikbaar voor deze vrouwen om dit te realiseren. Als dit wel aanwezig is, zijn de rentes dusdanig hoog dat terugbetaling onmogelijk wordt, waardoor schulden ontstaan. Het zou een doorbraak zijn als deze vrouwen kunnen lenen onder eerlijke voorwaarden en onafhankelijk worden van geldschieters.

 

Het doel is om uiteindelijk deze gemeenschap in dit dorp volledig te voorzien van betaalbare leningen zodat het revolving fund van het project kan worden benut voor andere hulpbehoevende Yandi dorpen in de regio Pulivendula, Kadapa District. De verwachting is dat minimaal twee - drie leningen per persoon noodzakelijk zullen zijn. Tot die tijd wordt geherinvesteerd in de Pothulapalli zelfhulpgroepen. Het fonds kan vervolgens leningen uitzetten aan andere overeenkomstige Yandi gemeenschappen in de regio. Hiernaast is het totale uitgeleende bedrag gebaseerd op groepsleningen. Dit betekent dat een groep van 10 personen gezamenlijk verantwoordelijk is voor het terugbetalen van de lening. Omdat bij deze vrouwen sprake is van een onderling hechte band, is deze druk hoger en de kans op niet terugbetalen extra klein.

 

Binnen een groep wordt besloten welke personen een lening ontvangen, wat de grootte van de leningen is en in hoeveel termijnen er moet worden terugbetaald. Dit gehele proces wordt gecontroleerd door regelmatige veldbezoeken van RAIDS. De gemiddelde lening bedraagt EUR 150 met een afbetaling binnen twaalf maanden tegen een rentepercentage van 8%. Het totaal geinvesteerde bedrag in dit project bedraagt EUR 10.000.

Resultaten

2023, inmiddels steunt MvM al 10 jaar de Yanadi gemeenschap met microkredietprojecten uitgezet via onze lokale partner RAIDS. Op zowel persoonlijk- als gemeenschapsniveau zijn veel situaties voor de vrouwen al veranderd. Het ooit rigide kastensysteem wordt nu flexibeler naarmate de invloed van kaste-panchayat afneemt en deze wordt overgenomen door de vrouwengroepen en federaties. Niet alleen economisch, maar ook sociaal zijn er veel opmerkelijke gedragsveranderingen bij vrouwen. Vrouwen zijn veel minder afhankelijk van de mannen, werken buitenshuis en ze hebben zelfs 7 zelfhulpgroepen gevormd met 65 leden, die op wekelijkse basis samenkomen om actief en openlijk hun problemen te verwoorden en mekaar te ondersteunen. De vrouwen krijgen nu erkenning als zelfhelpgroep-leiders en lokale bestuursleden. 

 

Een belangrijk zichtbare verandering is ook dat vrouwen, die voorheen in dagloon werkten, nu trotse eigenaars zijn van hun micro onderneming, zelf inkomen genereren en het stadium bereiken van zelfs extra inkomsten tot wel Rs. 8.000,- per maand. Naast eigen inkomen, creeëren ze ook werkgelegenheid in de gemeenschap. Dit alles heeft een blijvende impact op andere sociale omstandigheden, zoals verbeterde gezondheidspraktijken, vermindering van aantal babies en moeders dat tijdens zwangerschap sterft, meer institutionele bevallingen, veilig drinkwater gebruik en andere aanpassingen in de levensstijl. Kinderen in schoolgaande leeftijd volgen nu ook weer onderwijs. 

 

Er is een grote verschuiving in bestaansmiddelen en inkomstenbronnen. Voorheen levend als verzamelaars van bosproducten, is de gemeenschap nu overgestapt op permanente teelt samen met andere middelen van bestaan ​​zoals houtskool maken, het hoeden van geiten en schapen en de verkoop van groenteteelt en andere aanverwante producten.
En heel belangrijk, niet meer afhankelijk van geldschieters die exorbitante rentes vragen, omdat ze nu hun eigen micro onderneming hebben en zelfhulpgroepen.

 

Lokale partner

Rural Action in Development Society (RAIDS) zet zich in de regio Kadapa, het armste district van de staat Andhra Pradesh, in voor de allerarmsten. Hierbij richt deze partner zich specifiek op het verbeteren van de positie van kastelozen en nomadische gemeenschappen. RAIDS zorgt met haar projecten dat deze doelgroepen toegang krijgen tot basisvoorzieningen als water, elektriciteit, onderdak, onderwijs en een eigen bestaan kunnen opbouwen door middel van het stimuleren van eigen bedrijvigheden. Om dit te realiseren, voorziet RAIDS deze doelgroep van microkredieten.

Doe mee. Doneer een bedrag
€9
Met EUR 9 per maand helpen we één vrouw op weg naar economische zelfstandigheid.
€43
Met een lening van EUR 43 kan één vrouw haar eigen naaimachine kopen.
€68
Met een lening van EUR 68 start één vrouw met het verbouwen van rijst, groenten en fruit.
€91
Voor de aanschaf van vee is de gemiddelde lening EUR 91 per vrouw.
Anders
Voor EUR 4.250 kunnen we een compleet nieuw project voor 50 vrouwen opstarten.